PL/SQL Developer 不支持中文问题解决

我们在安装PL/SQL Developer 时,经常会遇到客户端不支持中文格式时的问题:

 

 

 

  

 

 

1。select * from v$nls_parameters

  查询nls的参数,获得数据库服务器端的字符编码

...

分页:[«]1[»]